uw privacy ligt me aan het hart.

Hoe ga ik om met uw privacy?

JK Events | Jo Kusseneers (verder aanzien als ik) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt ik uit hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, verwerk en gebruik. Ze vormt aldus het algemene beleid van JK Events op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Jo Kusseneers, Baalsebaan 84, 3120 in Tremelo, , ingeschreven in KBO onder nummer 0723.449.259.  

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met het aanspreekpunt gegevensbescherming op hallo@jokusseneers.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan ik u vragen u te identificeren, zodat ik zeker ben dat ik de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamel en verwerk ik persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een natuurlijke persoon die is of kan worden geïdentificeerd. Hoewel ik in vele gevallen gegevens verzamel en verwerk over rechtspersonen, verwerk ik toch ook gegevens over natuurlijke personen. Dat is zowel het geval voor ondernemingen (eenmanszaken) als bij de vertegenwoordiging van ondernemingen (contactpersonen of aanspreekpunt).

Daarnaast verzamel en verwerk ik uw gegevens ook als u producten en diensten levert aan onze organisatie. Het is evident dat uw gegevens ook worden verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

In sommige gevallen verwerk ik uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing), mogelijks via partners of andere derden. Het kan zijn dat ik gegevens over u verwerk omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamel en verwerk ik?

Het gaat over de gegevens die u me meedeelt en die ik nodig hebben voor de organisatie van evenementen en voor het leveren van diensten zoals we deze overeengekomen zijn, zoals uw naam, adres, e-mailadres en andere contactgegevens (zoals telefoon- en GSM-nummer), alsook professionele gegevens, zoals het bedrijf dat u vertegenwoordigt, de bedrijfsnaam en het ondernemingsnummer en alle andere gegevens in dat verband zoals de activiteiten en het aantal werknemers. Meestal geeft u me die gegevens rechtstreeks door, bij een aanvraag of verzoek.

Het is ook mogelijk dat ik die gegevens verkrijg van partners of via derden. Dat deel ik u mee op het ogenblik dat ik u contacteer..

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Ik verzamel deze gegevens zowel wanneer u mijn papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet, op mijn website, en zelfs telefonisch.

Voor welke doeleinden verzamel en verwerk ik gegevens?

Uw gegevens verwerk ik j in functie van klantenbeheer in het kader van de uitoefening van m’n zelfstandige activiteit. Om uw vraag correct te beantwoorden. U verder bij te staan in de zoektocht naar een geschikte leverancier. Om de organisatie van uw evenement te verzorgen Of u te adviseren bij uw communicatie-strategie. Of wanneer u beroep doet op mijn diensten, zoals we deze overeenkomen. Of om u in contact te brengen met mijn eigen partners of leveranciers die in onderaanneming opdrachten uitvoeren.

Ten aanzien van leveranciers verwerk ik de gegevens voor leveranciersbeheer. Financiële gegevens worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Tot slot verwerk ik uw gegevens mogelijks met het oog op netwerking voor het doeleinde communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stem ik de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerk ik uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.    

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van uw gegevens?

In beginsel verzamel en verwerk ik uw gegevens op basis van de contractuele relatie die ik met u hebb als gevolg van uw opdracht en het contract dat ik met u sluit. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers / onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.


Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen mijn en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden uw gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. .

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar ik een beroep op doe, zij het altijd onder mijn controle.

Soms ben ik verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer ik hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben bij mij gegevens op te vragen. In dat geval ga ik na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.


Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. Als dat gebeurt in het kader van cloud services, neem ik de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen, in voorkomend geval via opname in de contracten met de betrokken providers.


Uw rechten

Als ik uw gegevens verwerk met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het dit mee te delen aan Jo Kusseneers, Baalsebaan 84, 3120 Tremelo via mail.

U kan de gegevens die ik over u verwerk, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via aan Jo Kusseneers, Baalsebaan 84, 3120 Tremelo via mail, mét een bewijs van uw identiteit.
Dat bewijs vraag ik om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
    
Indien u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk kan u steeds contact nemen of zelfs een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op www.privacycommission.be of via Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Jo Kusseneers behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

Follow

Contact

0475 79 03 50

Address

Baalsebaan 84
Tremelo, 3120
België